Knihovní řád

Knihovní řád

Místní obecní knihovny ve Velkých Janovicích

I.

Všeobecná ustanovení

1. Místní obecní knihovna ve Velkých Janovicích (dále jen knihovna) je veřejnou knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem (zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsažených v systematicky budovaném knihovním fondu.

2. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby i půjčování z fondů jiných knihoven.

3. Časový rozvrh služeb je uveden v příloze knihovního řádu a na informační tabuli knihovny.

4. Obcí schválené poplatky (registrační poplatek, sankční poplatky, poplatky za služby, za které je provozovatel knihovny v souladu s knihovním zákonem oprávněn poplatky stanovit) jsou uvedeny v Ceníku služeb a sankcí (dále je ceník), který je přílohou knihovního řádu.

5. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejích služeb. Absenční výpůjčku poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně. Čtenář se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány, a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů podle knihovního řádu a příslušných právních předpisů.

6. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a rok narození.

7. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

9. Čtenářem knihovny se mohou stát: 1. občané ČR starší 15 let: po předložení občanského průkazu 2. děti a mládež do 15 let: pouze se souhlasem jednoho z rodičů nebo jejich zákonných zástupců 3. cizí státní příslušník: po předložení cestovního pasu 4. právnické osoby: žádají písemně a po předložení dokumentů je s nimi uzavřena smlouva o poskytování knihovnických a informačních služeb.

10. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Průkaz se vystavuje na kalendářní rok a jeho platnost je třeba každoročně obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

11. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu či poškození půjčeného dokumentu, za což uhradí sankční poplatek podle ceníku.

12. Za registraci v knihovně čtenář uhradí registrační poplatek dle ceníku. Tento poplatek opravňuje čtenáře k libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce v knihovně, k absenčnímu a prezenčnímu půjčování knihovního fondu z vlastní knihovny či prostřednictvím meziknihovní služby z jiných knihoven.

II.

Výpůjční řád

1. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.

2. Čtenář může být dočasně vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu a na základě vlastní žádosti.

3. Výpůjční lhůta je u knih 1 měsíc a u časopisů 1 týden. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem maximálně 3x prodloužena.

4. Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři pokuty z prodlení podle ceníku.

5. Nereaguje-li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu, je celá záležitost řešena právní cestou.

6. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.

7. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu nebo finančně v ceně dokumentu (v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu, odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.

8. Dokument, který je právě půjčený, si může čtenář rezervovat.

9. Odbornou literaturu ke studijním účelům, kterou knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS). Tato služba se řídí platnými právními předpisy o MVS.

10. Knihovna poskytuje všem uživatelům ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru i pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů a další informace potřebné ke studiu, k výkonu povolání, společenských funkcí apod.

11. Knihovna umožňuje uživatelům vstup na Internet do přístupných bází. Návštěvníci jsou povinni se řídit Provozní řádem stanice internetu, který je součásti přílohy knihovního řádu.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi, popř. obecnímu úřadu.

2. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 23. 3. 2012.

3. Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.

IV.

Přílohy knihovního řádu

1. Půjčovní doba

2. Ceník služeb a sankcí

3. Informace pro čtenáře o ochraně osobních údajů

4. Provozní řád stanice internetu

Příloha 1

Půjčovní doba

(v úředních hodinách obecního úřadu)

Pondělí 8:00 – 10:00

Úterý 8:00 -12:00

Středa 8:00 -12:00 19:00 – 21:00

Čtvrtek 8.00 – 10:00

V jinou dobu, po dohodě s knihovníkem.

Příloha 2

 Ceník služeb a sankcí

1. Registrační poplatek 

dospělí…………………………………………………………………….0,-Kč/rok studenti…………………………………………………………………….0,-Kč/rok důchodci……………………………………………………………….….0,-Kč/rok děti…………………………………………………………………………0,-Kč/rok právnická osoba……………………………………………………………0,-Kč/rok

2. Meziknihovní výpůjční služba

Odeslání žádanky (poštovné)………………………………………………10,- Kč

Vyřízení MVS…………………………………………………………….. 30,- Kč

3. Sankce a porušení knihovního řádu Upomínací a vymáhací výlohy

1. upomínka……………………………………………………………10,- Kč

2. upomínka……………………………………………………………20,- Kč

3. upomínka……………………………………………………………40,- Kč

4. Výlohy spojené se ztrátou dokumentu

Ztráta knihy………………………………………..cena knihy + výlohy za nové zpracování dokumentu

5. Služba za úhradu

a) tiskový výstup z databází 1 strana……………………………………3Kč

Příloha 3 

Informace pro čtenáře

V souladu s ustanovením §11 odst. 8 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění zpracovává knihovna osobní údaje o čtenářích uvedené na přihlášce čtenáře za účelem vedení knihovnické agendy, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu. Osobní údaje budou použity pouze pro jmenované účely po dobu trvání čtenářského vztahu, budou chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Příloha 4

Provozní řád stanice Internetu

1. Služby Internetu může využívat každý uživatel knihovny v souladu s Knihovním řádem.

2. Předpokladem přístupu na Internet je ovládání základů práce na počítači a základních principů práce s počítačovou sítí Internet. Pokud uživatel tyto znalosti nemá, vyžádá si od knihovníka základní informace.

3. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka. Hlásí zahájení i ukončení práce s PC. Po ukončení práce musí zůstat PC ve stavu, v němž byl předán obsluhou.

4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře. V případě poškození PC či souborů je uživatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením původního stavu. Při porušení tohoto ustanovení může být uživateli odepřen další přístup k multimediálním PC.

5. Uživatel platí sazbu (viz ceník) za jedno místo a jednu stanici, přičemž u jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva uživatelé; výjimku povoluje knihovník.

6. Uživatelé si mohou zamluvit místo, nejdéle však na 1 hodinu. Při prodlení platí rezervace maximálně 10 minut.

7. Není povoleno provozování počítačových her.

8. Informace a soubory získané během práce s Internetem si mohou uživatelé nahrát pouze na diskety, které si zakoupí v knihovně.

9. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah informací a souborů stažených z Internetu ani za event. obsažené viry.

10. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorech.

11. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny. Tímto však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou na Internetu.