Knihovní řád

Knihovní řád

Místní obecní knihovny ve Velkých Janovicích

I.

Všeobecná ustanovení

1. Místní obecní knihovna ve Velkých Janovicích (dále jen knihovna) je veřejnou knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem (zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsažených v systematicky budovaném knihovním fondu.

2. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby i půjčování z fondů jiných knihoven.

3. Časový rozvrh služeb je uveden v příloze knihovního řádu a na informační tabuli knihovny.

4. Obcí schválené poplatky (registrační poplatek, sankční poplatky, poplatky za služby, za které je provozovatel knihovny v souladu s knihovním zákonem oprávněn poplatky stanovit) jsou uvedeny v Ceníku služeb a sankcí (dále je ceník), který je přílohou knihovního řádu.

5. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejích služeb. Absenční výpůjčku poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně. Čtenář se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány, a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů podle knihovního řádu a příslušných právních předpisů.

6. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a rok narození.

7. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

9. Čtenářem knihovny se mohou stát: 1. občané ČR starší 15 let: po předložení občanského průkazu 2. děti a mládež do 15 let: pouze se souhlasem jednoho z rodičů nebo jejich zákonných zástupců 3. cizí státní příslušník: po předložení cestovního pasu 4. právnické osoby: žádají písemně a po předložení dokumentů je s nimi uzavřena smlouva o poskytování knihovnických a informačních služeb.

10. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Průkaz se vystavuje na kalendářní rok a jeho platnost je třeba každoročně obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

11. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu či poškození půjčeného dokumentu, za což uhradí sankční poplatek podle ceníku.

12. Za registraci v knihovně čtenář uhradí registrační poplatek dle ceníku. Tento poplatek opravňuje čtenáře k libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce v knihovně, k absenčnímu a prezenčnímu půjčování knihovního fondu z vlastní knihovny či prostřednictvím meziknihovní služby z jiných knihoven.

II.

Výpůjční řád

1. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.

2. Čtenář může být dočasně vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu a na základě vlastní žádosti.

3. Výpůjční lhůta je u knih 1 měsíc a u časopisů 1 týden. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem maximálně 3x prodloužena.

4. Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři pokuty z prodlení podle ceníku.

5. Nereaguje-li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu, je celá záležitost řešena právní cestou.

6. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.

7. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu nebo finančně v ceně dokumentu (v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu, odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.

8. Dokument, který je právě půjčený, si může čtenář rezervovat.

9. Odbornou literaturu ke studijním účelům, kterou knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS). Tato služba se řídí platnými právními předpisy o MVS.

10. Knihovna poskytuje všem uživatelům ústní a písemné informace bibliografického a faktografického charakteru i pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů a další informace potřebné ke studiu, k výkonu povolání, společenských funkcí apod.

11. Knihovna umožňuje uživatelům vstup na Internet do přístupných bází. Návštěvníci jsou povinni se řídit Provozní řádem stanice internetu, který je součásti přílohy knihovního řádu.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi, popř. obecnímu úřadu.

2. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 25. 6. 2019 a nahrazuje KŘ ze dne 23. 3. 2012.

3. Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.

IV.

Přílohy knihovního řádu

1. Půjčovní doba

2. Ceník služeb a sankcí

3. Informace pro čtenáře o ochraně osobních údajů

4. Provozní řád stanice internetu

Příloha 1

Půjčovní doba

(v úředních hodinách obecního úřadu)

Pondělí       7:00 – 11:00

Úterý          8:00 -12:00          18:00 – 20:00

Středa         7:00 – 11:00

Čtvrtek       8:00 – 12:00

Pátek          7:00 – 11:00

V jinou dobu, po dohodě s knihovníkem.

 

Příloha 2

 Ceník služeb a sankcí

1. Registrační poplatek 

dospělí…………………………………………………………………….0,-Kč/rok studenti…………………………………………………………………….0,-Kč/rok důchodci……………………………………………………………….….0,-Kč/rok děti…………………………………………………………………………0,-Kč/rok právnická osoba……………………………………………………………0,-Kč/rok

2. Meziknihovní výpůjční služba

Odeslání žádanky (poštovné)………………………………………………10,- Kč

Vyřízení MVS…………………………………………………………….. 30,- Kč

3. Sankce a porušení knihovního řádu Upomínací a vymáhací výlohy

1. upomínka……………………………………………………………10,- Kč

2. upomínka……………………………………………………………20,- Kč

3. upomínka……………………………………………………………40,- Kč

4. Výlohy spojené se ztrátou dokumentu

Ztráta knihy………………………………………..cena knihy + výlohy za nové zpracování dokumentu

5. Služba za úhradu

a) tiskový výstup z databází 1 strana……………………………………3Kč

 

Příloha 3 

Informace pro čtenáře – poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obec Velké Janovice, Velké Janovice 47, 593 01 Bystřice n. P. (dále jen knihovna)

 

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu …)

Nepovinné kontaktní údaje: (doručovací adresa, e-mail, telefon…)

Služební údaje: ( číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání…)

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

 

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

 

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a (jeden rok) poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu Obce Velké Janovice.

 

 

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v papírově formě v uzamykatelné skříňce. Přístup          k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Obec Velké Janovice, Velké Janovice 47, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. E-mail: velke.janovice@tiscali.cz, tel.: 566 573 419.  

 

Příloha 4

Provozní řád stanice Internetu

1. Služby Internetu může využívat každý uživatel knihovny v souladu s Knihovním řádem.

2. Předpokladem přístupu na Internet je ovládání základů práce na počítači a základních principů práce s počítačovou sítí Internet. Pokud uživatel tyto znalosti nemá, vyžádá si od knihovníka základní informace.

3. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka. Hlásí zahájení i ukončení práce s PC. Po ukončení práce musí zůstat PC ve stavu, v němž byl předán obsluhou.

4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře. V případě poškození PC či souborů je uživatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením původního stavu. Při porušení tohoto ustanovení může být uživateli odepřen další přístup k multimediálním PC.

5. Uživatel platí sazbu (viz ceník) za jedno místo a jednu stanici, přičemž u jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva uživatelé; výjimku povoluje knihovník.

6. Uživatelé si mohou zamluvit místo, nejdéle však na 1 hodinu. Při prodlení platí rezervace maximálně 10 minut.

7. Není povoleno provozování počítačových her.

8. Informace a soubory získané během práce s Internetem si mohou uživatelé nahrát pouze na diskety, které si zakoupí v knihovně.

9. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah informací a souborů stažených z Internetu ani za event. obsažené viry.

10. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorech.

11. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny. Tímto však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou na Internetu.